ස්වයං උපකාරක මාර්ගෝපදේශය

1. ව්‍යාපෘතියක් ඉදිරිපත් කරන්නේ කෙසේද?

 • ව්‍යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම පියවර දෙකකින් යුක්තය.පළමු පියවරසෑම කෙනෙකුටම ප්‍රවේශයක් නොමැති  “ලකුණු යෝජනා ක්‍රමය” අනුව ව්‍යාපෘති ඉදිරිපත් කිරීම. දෙවන පියවරඇගයීමෙන් පසු සංස්කරණය කර සෑම කෙනෙකුටම හෙළිදරව් කරන ” ලේඛන – එනම් ඡායාරූප සහ ලේඛන”
  මුල් පිටුවට ගොස්, “SUBMIT PROJECT” ක්ලික් කරන්න.3 ප්‍රවර්ගය (Category) තෝරන්නපසුව ව්‍යාපෘතිය තෝරන්න. දත්ත ඇතුළු කර , “ADD PROJECT” ක්ලික් කරන්න.
 • “VIEW PROJECT”, ක්ලික් කර නිරවද්‍යතාවය සඳහා සමාලෝචනය කර , “SUBMIT PROJECT”, ක්ලික් කරන්න.ඉදිරිපත් කිරීමේ විස්තර ඇතුලත් කරන්න“NEXT”, ක්ලික් කරන්න සහ 1 අදියර සම්පූර්ණ කිරීමට “SUBMIT PROJECT”, ක්ලික් කරන්න.
  ප්‍රධාන මෙනුවේ,
  “Proof Upload”, තෝරන්න. දත්ත ඇතුළත් කර , “Create Project”, ක්ලික් කරන්න.

2.“Ref #”, අමතක නම් සොයා ගන්නේ කෙසේද?

 • ප්‍රධාන මෙනුවේ ,”Account”, තෝරන්න. “Club Account” තෝරන්න, ඉන්පසු සමාජ ගිණුම් කවුළුවේ, “Project”, තෝරන්න.
 • “Ref #”, සොයා ගැනීමට,”Project”, මත ක්ලික් කරන්න – එහිදී ඔබට යොමු අංකය සොයාගත හැකිය.
   •  

3. ඉදිරිපත් කරන ලද ව්‍යාපෘතියක් අවලංගු කරන්නේ හෝ සංස්කරණය කරන්නේ කෙසේද?

 • ඉදිරිපත් කළ ව්‍යාපෘතියක් අවලංගු කළ හැකිවන්නේ
   • සමාලෝචන පිටුවේ පමණක් වන නමුත්, සංස්කරණය කළ නොහැක.
   • ඉදිරිපත් කරන්නාගේ ලිඛි්ත ඉල්ලීමකට අනුව ඇගයුම්කරු / පරිපාලක විසින්
  • ඉදිරිපත් කළ ව්‍යාපෘතියක් අවලංගු කළ නොහැකි වන්නේ.
    • දැනටමත් ඇතුළත් කර ඇති දත්ත සත්‍යාපනය කිරීමෙන් පසු  “Submit Project” බොත්තම ක්ලික් කර ඇත්නම්.
    • ඇගයුම්කරු / පරිපාලක අනුමත කර ඇත්නම්.

SELF-ASSISTED GUIDE

1. How to submit a project

 • Project submission is in 2 Steps;

   • Step 1 – submission followed as per “Marks scheme” which is not disclosed for everyone
   • Step 2 – submission of “Proof document, ie photos and documents” which is edited after evaluation and disclosed for everyone
  • Go to home page & click “SUBMIT PROJECT
  • Select Category, then select Project, enter data & click “ADD PROJECT”
  • Click “VIEW PROJECT” and review for accuracy and Click “SUBMIT PROJECT”
  • Enter submission details click “NEXT” & Click “SUBMIT PROJECT” to complete 1st Stage
  • Select “Proof Upload” on main menu, enter data and click “Create Project”
 •  
  •  

How to find the “Ref #” , if forget ?

 • Select “Account” on main menu, select “Club Account” and then “Projects” on Club Account pane
 •  
 • Click’ on “Projects” to view “Ref #” -there you find the reference number
 •  

3. How to cancel or edit a project submitted

  • Cancellation of a submitted project is possible
   • at “Review stage” but editing is not possible
   • upon written of submitter by Evaluator / Administrator,
  • Cancellation is not possible when
   • “Submit Project” button clicked after reviewing verifying the data already input
   • after the approval of Evaluator